Tạo tâm trạng mộng mơ với những bức tường xanh dương thanh bình

Tương phản xanh dương mờ với các sắc thái nóng để có một văn phòng sáng tạo.