Tạo tâm trạng mộng mơ với những bức tường xanh dương thanh bình

Tương phản xanh dương mờ với các sắc thái nóng để có một văn phòng sáng tạo.

Fetching the data, plz wait..